Telefoon Nr: +31-0800444-222-8
Email: info@woningontruimcentrale.nl

de goedkoopste in u regio

Woonplaatsen in provincie Friesland

Woonplaatsen in provincie Friesland
 • Aalzum
 • Abbega
 • Achlum
 • Aegum
 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Allingawier
 • Anjum
 • Appelscha
 • Arum
 • Augsbuurt
 • Augustinusga
 • Baard
 • Baijum
 • Bakhuizen
 • Bakkeveen
 • Balk
 • Ballum
 • Bantega
 • Beers Friesland
 • Beetgum
 • Beetgumermolen
 • Beetsterzwaag
 • Berlikum
 • Birdaard
 • Blauwhuis
 • Blesdijke
 • Blessum
 • Blija
 • Boelenslaan
 • Boer
 • Boijl
 • Boksum
 • Bolsward
 • Bontebok
 • Boornbergum
 • Boornzwaag
 • Bornwird
 • Bozum
 • Brantgum
 • Breezanddijk
 • Britsum
 • Britswerd
 • Broek
 • Broeksterwoude
 • Buitenpost
 • Buren Ameland
 • Burgum
 • Burgwerd
 • Burum
 • Cornjum
 • Cornwerd
 • Damwoude
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • De Knipe
 • De Tike
 • De Valom
 • De veenhoop
 • De Wilgen
 • Dedgum
 • Deersum
 • Deinum
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Dokkum
 • Dongjum
 • Doniaga
 • Donkerbroek
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Driesum
 • Drogeham
 • Dronrijp
 • Echten Friesland
 • Echtenerbrug
 • Edens
 • Ee
 • Eernewoude
 • Eesterga
 • Eestrum
 • Elahuizen
 • Elsloo Friesland
 • Engelum
 • Engwierum
 • Exmorra
 • Ferwerd
 • Ferwoude
 • Finkum
 • Firdgum
 • Fochteloo
 • Follega
 • Folsgare
 • Foudgum
 • Franeker
 • Friens
 • Frieschepalen
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Garijp
 • Gauw
 • Genum
 • Gerkesklooster
 • Gersloot
 • Giekerk
 • Goenga
 • Goengahuizen
 • Goingarijp
 • Gorredijk
 • Goutum
 • Greonterp
 • Grouw
 • Hallum
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Hardegarijp
 • Harich
 • Harkema
 • Harlingen
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Haskerhorne
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hemelum
 • Hempens
 • Hemrik
 • Hennaard
 • Herbaijum
 • Hiaure
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hijlaard
 • Hijum
 • Hindeloopen
 • Hitzum
 • Hogebeintum
 • Hollum
 • Holwerd
 • Hommerts
 • Hoornsterzwaag
 • Houtigehage
 • Huins
 • Idaard
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • IJlst
 • IJpecolsga
 • IJsbrechtum
 • Indijk
 • Irnsum
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Janum
 • Jellum
 • Jelsum
 • Jislum
 • Jonkerslan
 • Jorwerd
 • Joure
 • Jouswier
 • Jubbega
 • Jutrijp
 • Katlijk
 • Kimswerd
 • Klooster Lidlum
 • Kolderwolde
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Kootstertille
 • Kornwerderzand
 • Kortehemmen
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kubaard
 • Langedijke
 • Langelille
 • Langezwaag
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Legemeer
 • Lekkum
 • Lemmer
 • Lichtaard
 • Lioessens
 • Lions
 • Lippenhuizen
 • Loenga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Luinjeberd
 • Lutkewierum
 • Luxwoude
 • Makkinga
 • Makkum
 • Mantgum
 • Marrum
 • Marssum
 • Menaldum
 • Metslawier
 • Midlum
 • Miedum
 • Mildam
 • Minnertsga
 • Mirns
 • Moddergat
 • Molenend
 • Molkwerum
 • Morra
 • Munnekeburen
 • Munnekezijl
 • Nes Ameland
 • Nes Boarnsterhim
 • Nes Dongeradeel
 • Niawier
 • Nieuwebrug
 • Nieuwehorne
 • Nieuweschoot
 • Nij Beets
 • Nijeberkoop
 • Nijega
 • Nijehaske
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijemirdum
 • Nijetrijne
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Noordbergum
 • Noordwolde
 • Oenkerk
 • Offingawier
 • Oldeberkoop
 • Oldeboorn
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldeouwer
 • Oldetrijne
 • Olterterp
 • Oosterbierum
 • Oosterend Terschelling
 • Oosterlittens
 • Oostermeer
 • Oosternijkerk
 • Oosterstreek
 • Oosterwierum
 • Oosterwolde
 • Oosterzee
 • Oosthem
 • Oostrum Friesland
 • Opeinde
 • Oppenhuizen
 • Oranjewoud
 • Oude Bildtzijl
 • Oude Leije
 • Oudega Gaasterlan-Sleat
 • Oudega Smallingerland
 • Oudega Wymbritseradiel
 • Oudehaske
 • Oudehorne
 • Oudemirdum
 • Oudeschoot
 • Oudkerk
 • Oudwoude
 • Ouwster Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Paesens
 • Parrega
 • Peins
 • Peperga
 • Piaam
 • Pietersbierum
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Raard
 • Rauwerd
 • Ravenswoud
 • Reitsum
 • Ried
 • Rien
 • Rijperkerk
 • Rijs
 • Rinsumageest
 • Rohel
 • Roodhuis
 • Roodkerk
 • Roordahuizum
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottevalle
 • Rottum Friesland
 • Ruigahuizen
 • Sandfirden
 • Schalsum
 • Scharnegoutum
 • Scharsterbrug
 • Scherpenzeel Friesland
 • Schettens
 • Schiermonnikoog
 • Schingen
 • Schraard
 • Sexbierum
 • Siegerswoude
 • Sijbrandaburen
 • Sijbrandahuis
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Slappeterp
 • Slijkenburg
 • Sloten
 • Smalle Ee
 • Smallebrugge
 • Snakkerburen
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Sonnega
 • Spanga
 • Spannum
 • Stavoren
 • Steggerda
 • Stiens
 • Stroobos
 • Suameer
 • Suawoude
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Swichum
 • Teerns
 • Ter Idzard
 • Terband
 • Terhorne
 • Terkaple
 • Ternaard
 • Teroele
 • Terschelling Baaiduinen
 • Terschelling Formerum
 • Terschelling Hee
 • Terschelling Hoorn
 • Terschelling Kaart
 • Terschelling Kinnum
 • Terschelling Landerum
 • Terschelling Lies
 • Terschelling Midsland
 • Terschelling Oosterend
 • Terschelling Seerijp
 • Terwispel
 • Terzool
 • Tietjerk
 • Tijnje
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Triemen
 • Twijzel
 • Twijzelerheide
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Uitwellingerga
 • Ureterp
 • Veenklooster
 • Veenwouden
 • Vegelinsoord
 • Vinkega
 • Vlieland
 • Vrouwenparochie
 • Waaxens Dongeradeel
 • Waaxens Littenseradeel
 • Wanswerd
 • Warfstermolen
 • Warga
 • Warns
 • Warstiens
 • Wartena
 • Waskemeer
 • Weidum
 • Welsrijp
 • West-Terschelling
 • Westergeest
 • Westhem
 • Westhoek
 • Wetzens
 • Wier
 • Wierum
 • Wieuwerd
 • Wijckel
 • Wijnaldum
 • Wijnjewoude
 • Wijns
 • Wijtgaard
 • Winsum Littenseradiel
 • Wirdum Friesland
 • Witmarsum
 • Wolsum
 • Wolvega
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Wouterswoude
 • Zandhuizen
 • Zurich
 • Zwaagwesteinde
 • Zwagerbosch
 • Zweins